Có 1 kết quả:

luàn tán qín

1/1

luàn tán qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk nonsense
(2) to behave like a fool