Có 1 kết quả:

luàn huà

1/1

luàn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to doodle
(2) graffito
(3) doodle