Có 1 kết quả:

luàn zāo zāo

1/1

luàn zāo zāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chaotic
(2) topsy turvy
(3) a complete mess