Có 1 kết quả:

liǎo bu qǐ

1/1

liǎo bu qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) amazing
(2) terrific
(3) extraordinary