Có 1 kết quả:

liǎo zhài

1/1

liǎo zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repay one's debt