Có 1 kết quả:

liǎo wú xīn yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unoriginal
(2) stereotyped