Có 1 kết quả:

liǎo rán yú xiōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be well aware of sth
(2) to understand clearly