Có 1 kết quả:

yǔ yǐ zhào gù ㄩˇ ㄧˇ ㄓㄠˋ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to ask sb to carefully consider a request (idiom)