Có 1 kết quả:

zhēng chǎo

1/1

zhēng chǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to quarrel
(2) dispute