Có 1 kết quả:

zhēng duó

1/1

zhēng duó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fight over
(2) to contest
(3) to vie over