Có 1 kết quả:

zhēng qiǎng

1/1

zhēng qiǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fight over
(2) to scramble for