Có 1 kết quả:

zhēng dòu

1/1

zhēng dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) struggle
(2) war