Có 1 kết quả:

zhēng qì ㄓㄥ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to work hard for sth
(2) to resolve on improvement
(3) determined not to fall short