Có 1 kết quả:

zhēng chén

1/1

zhēng chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

minister not afraid to give forthright criticism