Có 1 kết quả:

shì yè yǒu chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to be successful in business
(2) professional success