Có 1 kết quả:

shì bèi gōng bàn

1/1

shì bèi gōng bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

twice the effort for half the result