Có 1 kết quả:

shì dào jīn rì

1/1

shì dào jīn rì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) under the circumstances
(2) the matter having come to that point