Có 1 kết quả:

shì qián

1/1

shì qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in advance
(2) before the event