Có 1 kết quả:

shì wù fán máng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) busy
(2) bustling