Có 1 kết quả:

shì bàn gōng bèi

1/1

shì bàn gōng bèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) half the work, twice the effect (idiom); the right approach saves effort and leads to better results
(2) a stitch in time saves nine