Có 1 kết quả:

shì shí shèng yú xióng biàn ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Facts speak louder than words. (idiom)