Có 1 kết quả:

shì xiàng

1/1

shì xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) matter
(2) item