Có 1 kết quả:

èr ㄦˋ

1/1

èr ㄦˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hai, 2

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số hai.
2. (Tính) Thứ hai. ◎Như: “nhị thứ thế giới đại chiến” 二次世界大戰 chiến tranh thế giới lần thứ hai.
3. (Tính) Không chuyên nhất, có hai dạng. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Khẩu vô nhị ngôn” 口無二言 (Vệ Đại Kinh truyện 衛大經傳) Miệng chỉ nói lời chuyên nhất.
4. (Động) Thay đổi, cải biến. ◇Tả truyện 左傳: “Hữu tử vô nhị” 有死無二 (Hi Công thập ngũ niên 僖公十五年) Thà chết chứ không thay lòng đổi dạ.
5. (Động) Sánh ngang, có hai. ◇Sử Kí 史記: “Thử sở vị công vô nhị ư thiên hạ, nhi lược bất thế xuất giả dã” 此所謂功無二於天下, 而略不世出者也 (Hoài Âm Hầu truyện 淮陰侯傳) Như thế có thể nói công ấy không ai sánh ngang trong thiên hạ, mà mưu lược ấy không phải đời nào cũng có.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hai;
② Thứ hai, bậc hai: 二次世界大戰 Chiến tranh thế giới lần thứ hai; 二等貨 Loại hàng bậc hai;
③ Thay đổi, không chuyên nhất: 不二價 Không thách giá; 有死無二 Chết thì chết chứ không thay lòng đổi dạ; 二事敗業 Không chuyên nhất một việc thì sự nghiệp sẽ thất bại (Hậu Hán thư);
④ (văn) Có hai, sánh ngang: 此所謂功無二于天下 Như thế gọi là công lao không có hai (không có ai sánh ngang) trong thiên hạ (Sử kí: Hoài Âm hầu liệt truyện).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số hai — Khác. Không thuần nhất — Nghi ngờ — Hạng thứ. Hạng nhì — Phụ ( so với chính ) — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Nhị.

Từ điển Trung-Anh

(1) two
(2) 2
(3) (Beijing dialect) stupid

Từ ghép 452

bā èr dān 八二丹bā èr sān pào zhàn 八二三炮战bā èr sān pào zhàn 八二三砲戰bāo èr nǎi 包二奶Běi jīng Dì èr Wài guó yǔ Xué yuàn 北京第二外国语学院Běi jīng Dì èr Wài guó yǔ Xué yuàn 北京第二外國語學院bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 備用二級頭呼吸器bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 备用二级头呼吸器bǐng èr chún 丙二醇bō lì èr xiàng xìng 波粒二象性bù èr fǎ mén 不二法門bù èr fǎ mén 不二法门bù èr jià 不二价bù èr jià 不二價bù guǎn sān qī èr shí yī 不管三七二十一chán jiā èr xiān sheng 纏夾二先生chán jiā èr xiān sheng 缠夹二先生chén yī zhǔ èr 臣一主二chū èr 初二chú gǎo zēng èr 蒭藁增二dà chī èr hē 大吃二喝dà èr 大二Dà pǔ dòng èr 大浦洞二Dà pǔ dòng èr hào 大浦洞二号Dà pǔ dòng èr hào 大浦洞二號dì èr 第二dì èr chǎn yè 第二产业dì èr chǎn yè 第二產業dì èr chūn 第二春dì èr cì 第二次Dì èr cì Hàn zì Jiǎn huà Fāng àn 第二次汉字简化方案Dì èr cì Hàn zì Jiǎn huà Fāng àn 第二次漢字簡化方案dì èr cì shì jiè dà zhàn 第二次世界大战dì èr cì shì jiè dà zhàn 第二次世界大戰dì èr ge rén 第二个人dì èr ge rén 第二個人dì èr jì dù 第二季度dì èr lún 第二輪dì èr lún 第二轮dì èr shēng 第二声dì èr shēng 第二聲Dì èr Shì jiè 第二世界dì èr tiān 第二天dì èr wèi 第二位dì èr xíng táng niào bìng 第二型糖尿病Dì èr xìng 第二性dì èr zhí yè 第二职业dì èr zhí yè 第二職業dīng èr chún 丁二醇dīng èr xī 丁二烯dú èr dài 独二代dú èr dài 獨二代dú yī wú èr 独一无二dú yī wú èr 獨一無二èr ā yí 二阿姨èr bā 二八èr bā jiā rén 二八佳人èr bǎ dāo 二把刀èr bǎ shǒu 二把手èr bǎi 二百èr bǎi fāng zhēn 二百方針èr bǎi fāng zhēn 二百方针èr bǎi wǔ 二百五èr bān bǎi líng 二斑百灵èr bān bǎi líng 二斑百靈èr bǎo 二宝èr bǎo 二寶èr bèi tǐ 二倍体èr bèi tǐ 二倍體èr běn lǜ shèn 二苯氯胂èr bī 二屄èr bī 二逼èr biàn 二便èr biàn kǔ 二遍苦èr bù zhì 二部制èr cè 二侧èr cè 二側èr chā shù 二叉树èr chā shù 二叉樹èr chá zuì 二茬罪èr chǎn fù 二产妇èr chǎn fù 二產婦èr chóng 二重èr chóng chàng 二重唱èr chóng gēn 二重根èr chóng mǔ yīn 二重母音èr chóng xià biāo 二重下标èr chóng xià biāo 二重下標èr chóng xìng 二重性èr chóng zòu 二重奏èr chún 二醇èr cì 二次èr cì duō xiàng shì 二次多項式èr cì duō xiàng shì 二次多项式èr cì fāng 二次方èr cì fāng chéng 二次方程èr cì gé mìng 二次革命èr cì hán shù 二次函数èr cì hán shù 二次函數èr cì qū 二次曲èr cì qū miàn 二次曲面èr cì qū xiàn 二次曲線èr cì qū xiàn 二次曲线èr cì xíng 二次型èr cì yuán 二次元èr dài 二代èr dào fàn zi 二道販子èr dào fàn zi 二道贩子èr děng 二等èr děng cāng 二等舱èr děng cāng 二等艙èr děng chē 二等車èr děng chē 二等车èr dì zhǔ 二地主èr dīng mí 二丁醚èr dù 二度èr è yīng 二噁英èr è yīng 二恶英èr è yīng 二惡英èr fáng 二房èr fáng dōng 二房东èr fáng dōng 二房東èr fēn 二分èr fēn diǎn 二分点èr fēn diǎn 二分點èr fēn liè 二分裂èr fēn yīn fú 二分音符èr fēn zhī yī 二分之一èr fú 二伏èr fù 二副èr gǎ zi 二尕子èr gān chún 二甘醇èr gān zi 二杆子èr gē 二哥èr gēng 二更èr guǐ zi 二鬼子èr guō tóu 二鍋頭èr guō tóu 二锅头èr hào 二号èr hào 二號èr hào diàn chí 二号电池èr hào diàn chí 二號電池èr hào rén wù 二号人物èr hào rén wù 二號人物èr hé yī 二合一èr hú 二胡èr huà 二話èr huà 二话èr huà bù shuō 二話不說èr huà bù shuō 二话不说èr huà méi shuō 二話沒說èr huà méi shuō 二话没说èr huáng 二簧èr huáng 二黃èr huáng 二黄èr huáng dì 二皇帝èr hūn 二婚èr hūn tóu 二婚头èr hūn tóu 二婚頭èr huò 二貨èr huò 二货èr jí 二級èr jí 二级èr jí guǎn 二极管èr jí guǎn 二極管èr jí shì guān 二級士官èr jí shì guān 二级士官èr jí tóu 二級頭èr jí tóu 二级头èr jí tóu hū xī qì 二級頭呼吸器èr jí tóu hū xī qì 二级头呼吸器èr jiǎ 二甲èr jiǎ běn 二甲苯èr jiǎ jī shēn suān 二甲基砷酸èr jiǎ jī shèn suān 二甲基胂酸èr jià 二价èr jià 二價èr jiān bàn 二尖瓣èr jiān bàn xiá zhǎi 二尖瓣狭窄èr jiān bàn xiá zhǎi 二尖瓣狹窄èr jiǎn 二简èr jiǎn 二簡èr jiē 二阶èr jiē 二階èr jié gùn 二節棍èr jié gùn 二节棍èr jìn 二进èr jìn 二進èr jìn gōng 二进宫èr jìn gōng 二進宮èr jìn zhì 二进制èr jìn zhì 二進制èr jìn zhì biān mǎ 二进制编码èr jìn zhì biān mǎ 二進制編碼èr lái 二來èr lái 二来èr láng tuǐ 二郎腿èr lǎo 二老èr lèng zi 二愣子èr lián jù dào lóng 二连巨盗龙èr lián jù dào lóng 二連巨盜龍èr lín suān xiàn gān 二磷酸腺苷èr liú 二流èr liú huà tàn 二硫化碳èr liú jī bǐng chún 二硫基丙醇èr liú jī bǐng huáng suān nà 二硫基丙磺酸鈉èr liú jī bǐng huáng suān nà 二硫基丙磺酸钠èr liú jī hǔ pò suān nà 二硫基琥珀酸鈉èr liú jī hǔ pò suān nà 二硫基琥珀酸钠èr liú zi 二流子èr lǜ àn 二氯胺èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà 二氯苯胺苯乙酸鈉èr lǜ běn àn běn yǐ suān nà 二氯苯胺苯乙酸钠èr lǜ jiǎ wán 二氯甲烷èr lǜ yǐ wán zhōng dú 二氯乙烷中毒èr lǜ yì sān jù qíng suān nà 二氯异三聚氰酸钠èr lǜ yì sān jù qíng suān nà 二氯異三聚氰酸鈉èr lún 二輪èr lún 二轮èr máo zi 二毛子èr míng fǎ 二名法èr nǎi 二奶èr nǎi zhuān jiā 二奶专家èr nǎi zhuān jiā 二奶專家èr nián shēng 二年生èr rén shì jiè 二人世界èr rén tái 二人台èr rén tái 二人臺èr rén zhuàn 二人轉èr rén zhuàn 二人转èr shēng 二声èr shēng 二聲èr shí 二十èr shí bā xiù 二十八宿èr shí duō 二十多èr shí liù suì 二十六岁èr shí liù suì 二十六歲èr shí miàn tǐ 二十面体èr shí miàn tǐ 二十面體èr shí shì jì 二十世紀èr shí shì jì 二十世纪èr shí sì jié qi 二十四節氣èr shí sì jié qi 二十四节气èr shí wǔ shǐ 二十五史èr shí yī diǎn 二十一点èr shí yī diǎn 二十一點èr shí yī shì jì 二十一世紀èr shí yī shì jì 二十一世纪èr shì 二世èr shǒu 二手èr shǒu chē 二手車èr shǒu chē 二手车èr shǒu fáng 二手房èr shǒu huò 二手貨èr shǒu huò 二手货èr shǒu yān 二手烟èr shǒu yān 二手煙èr shuǐ huò 二水貨èr shuǐ huò 二水货èr tāi 二胎èr táng 二糖èr tóu jī 二头肌èr tóu jī 二頭肌èr wéi 二維èr wéi 二维èr wéi mǎ 二維碼èr wéi mǎ 二维码èr xiàng shì 二項式èr xiàng shì 二项式èr xiàng shì dìng lǐ 二項式定理èr xiàng shì dìng lǐ 二项式定理èr xiàng shì xì shù 二項式係數èr xiàng shì xì shù 二项式系数èr xīn 二心èr yǎng huà dàn 二氧化氮èr yǎng huà guī 二氧化硅èr yǎng huà liú 二氧化硫èr yǎng huà měng 二氧化錳èr yǎng huà měng 二氧化锰èr yǎng huà tài 二氧化鈦èr yǎng huà tài 二氧化钛èr yǎng huà tàn 二氧化碳èr yǎng huà tàn gé lí 二氧化碳隔离èr yǎng huà tàn gé lí 二氧化碳隔離èr yǎng huà wù 二氧化物èr yǎng huà yóu 二氧化鈾èr yǎng huà yóu 二氧化铀èr yǎng qǐ 二氧芑èr yǎng zá qǐ 二氧杂芑èr yǎng zá qǐ 二氧雜芑èr yī tiān zuò wǔ 二一添作五èr yuán 二元èr yuán chún 二元醇èr yuán lùn 二元論èr yuán lùn 二元论èr yuè 二月èr yuè fèn 二月份èr zhě 二者èr zhě zhī yī 二者之一èr zhèng bǐng mí 二正丙醚fā guāng èr jí guǎn 发光二极管fā guāng èr jí guǎn 發光二極管fā guāng èr jí tǐ 发光二极体fā guāng èr jí tǐ 發光二極體fēng èr 封二fù èr dài 富二代gōng èr tóu jī 肱二头肌gōng èr tóu jī 肱二頭肌gǔ èr tóu jī 股二头肌gǔ èr tóu jī 股二頭肌guǎ èr shǎo shuāng 寡二少双guǎ èr shǎo shuāng 寡二少雙guān èr dài 官二代guǎn tā sān qī èr shí yī 管他三七二十一guāng diàn èr jí guǎn 光电二极管guāng diàn èr jí guǎn 光電二極管guāng èr jí guǎn 光二极管guāng èr jí guǎn 光二極管háo wú èr zhì 毫无二致háo wú èr zhì 毫無二致Hé gǔ èr 河鼓二huà yī bù èr 划一不二huà yī bù èr 劃一不二huáng dào shí èr gōng 黃道十二宮huáng dào shí èr gōng 黄道十二宫Huáng huā gāng qī shí èr liè shì 黃花崗七十二烈士Huáng huā gāng qī shí èr liè shì 黄花岗七十二烈士jī gān suān èr nà 肌苷酸二鈉jī gān suān èr nà 肌苷酸二钠jī guāng èr jí guǎn 激光二极管jī guāng èr jí guǎn 激光二極管jiǎ èr chún 甲二醇jià èr láng tuǐ 架二郎腿jiē èr lián sān 接二连三jiē èr lián sān 接二連三jīng èr hú 京二胡jiǔ niú èr hǔ zhī lì 九牛二虎之力lǎo èr 老二Lǐ bài èr 礼拜二Lǐ bài èr 禮拜二liù èr wǔ shì biàn 六二五事变liù èr wǔ shì biàn 六二五事變lüè zhī yī èr 略知一二Nán mén èr 南門二Nán mén èr 南门二niǎo gān suān èr nà 鳥苷酸二鈉niǎo gān suān èr nà 鸟苷酸二钠qí èr 其二qiào èr láng tuǐ 翘二郎腿qiào èr láng tuǐ 翹二郎腿qié èr shí bā xīng piáo chóng 茄二十八星瓢虫qié èr shí bā xīng piáo chóng 茄二十八星瓢蟲qióng èr dài 穷二代qióng èr dài 窮二代sān qī èr shí yī 三七二十一sān shí èr wèi yuán 三十二位元sān shí èr xiàng 三十二相sān xià wǔ chú èr 三下五除二sān xīn èr yì 三心二意Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué 上海第二医科大学Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué 上海第二醫科大學shí èr 十二shí èr biān xíng 十二边形shí èr biān xíng 十二邊形shí èr dì zhī 十二地支shí èr fēn 十二分shí èr gōng 十二宫shí èr gōng 十二宮shí èr jiǎo xíng 十二角形shí èr jīng 十二經shí èr jīng 十二经shí èr jīng mài 十二經脈shí èr jīng mài 十二经脉shí èr mǎ 十二码shí èr mǎ 十二碼shí èr miàn tǐ 十二面体shí èr miàn tǐ 十二面體shí èr píng jūn lǜ 十二平均律shí èr shí chen 十二时辰shí èr shí chen 十二時辰shí èr xīng zuò 十二星座Shí èr yuè 十二月shí èr yuè fèn 十二月份shí èr zhī 十二支shí èr zhǐ cháng 十二指肠shí èr zhǐ cháng 十二指腸shǔ yī shǔ èr 数一数二shǔ yī shǔ èr 數一數二shuō yī bù èr 說一不二shuō yī bù èr 说一不二sì shí èr zhāng jīng 四十二章經sì shí èr zhāng jīng 四十二章经sì yī èr 四一二sì yī èr cǎn àn 四一二惨案sì yī èr cǎn àn 四一二慘案sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn 四一二反革命政变sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn 四一二反革命政變sì yī èr shì biàn 四一二事变sì yī èr shì biàn 四一二事變tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ 天冬苯丙二肽酯Tǔ wèi èr 土卫二Tǔ wèi èr 土衛二tuì jū èr xiàn 退居二線tuì jū èr xiàn 退居二线wǔ yǎng huà èr fán 五氧化二釩wǔ yǎng huà èr fán 五氧化二钒xiǎo èr 小二xīn wú èr yòng 心无二用xīn wú èr yòng 心無二用Xīn xiù èr 心宿二xīng èr dài 星二代Xīng qī èr 星期二yāo èr 么二yāo èr 幺二yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知从何说起yī bù èr shí sì shǐ , bù zhī cóng hé shuō qǐ 一部二十四史,不知從何說起yī bù zuò , èr bù xiū 一不做,二不休yī dì suān èr gǔ 依地酸二鈷yī dì suān èr gǔ 依地酸二钴yī èr 一二yī fēn wéi èr 一分为二yī fēn wéi èr 一分為二yī gān èr jìng 一乾二淨yī gān èr jìng 一干二净yī huí shēng èr huí shú 一回生二回熟yī kū èr nào sān shàng diào 一哭二闹三上吊yī kū èr nào sān shàng diào 一哭二鬧三上吊yī lái èr qù 一來二去yī lái èr qù 一来二去yī qīng èr bái 一清二白yī qīng èr chǔ 一清二楚yī qióng èr bái 一穷二白yī qióng èr bái 一窮二白yī shí èr niǎo 一石二鳥yī shí èr niǎo 一石二鸟yī shì yī , èr shì èr 一是一,二是二yī tuì liù èr wǔ 一退六二五yī xīn èr yòng 一心二用yī yǎng huà èr dàn 一氧化二氮yǐ èr chún 乙二醇yì wù èr xī 异戊二烯yì wù èr xī 異戊二烯Yuē hàn èr shū 約翰二書Yuē hàn èr shū 约翰二书zhàng èr hé shang , mō bu zháo tóu nǎo 丈二和尚,摸不着头脑zhàng èr hé shang , mō bu zháo tóu nǎo 丈二和尚,摸不著頭腦zhàng èr Jīn gāng mō bu zháo tóu nǎo 丈二金刚摸不着头脑zhàng èr Jīn gāng mō bu zháo tóu nǎo 丈二金剛摸不著頭腦zhǐ zhī qí yī , bù zhī qí èr 只知其一,不知其二Zhōu èr 周二Zhōu èr 週二zuì xiǎo èr chéng 最小二乘