Có 1 kết quả:

èr rén tái

1/1

èr rén tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

genre of song-and-dance duet popular in Inner Mongolia