Có 1 kết quả:

èr hé yī

1/1

èr hé yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) 2-in-1
(2) two-in-one