Có 1 kết quả:

èr nǎi

1/1

èr nǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mistress
(2) second wife
(3) lover