Có 1 kết quả:

èr jiān bàn

1/1

èr jiān bàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mitral valve (physiology)