Có 1 kết quả:

èr lèng zi

1/1

èr lèng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stupid person
(2) dolt
(3) rash (slang)