Có 1 kết quả:

èr bān bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bimaculated lark (Melanocorypha bimaculata)