Có 1 kết quả:

èr yǎng huà tàn gé lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) carbon sequestration
(2) carbon dioxide sequestration