Có 1 kết quả:

èr huáng dì

1/1

èr huáng dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

second emperor of a dynasty