Có 1 kết quả:

èr hào rén wù ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) second best person
(2) second-rate person