Có 1 kết quả:

èr lián jù dào lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gigantoraptor erlianensis (a giant bird-like dinosaur found in Erlian in Inner Mongolia)