Có 1 kết quả:

èr dào fàn zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) middleman
(2) buyer and seller