Có 1 kết quả:

èr chóng

1/1

èr chóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double
(2) repeated twice

Một số bài thơ có sử dụng