Có 1 kết quả:

èr chóng xià biāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) double subscript
(2) doubly indexed