Có 1 kết quả:

èr chóng gēn

1/1

èr chóng gēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a double root of an equation