Có 1 kết quả:

èr chóng mǔ yīn

1/1

èr chóng mǔ yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diphthong