Có 1 kết quả:

èr xiàng shì

1/1

èr xiàng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) two items
(2) binomial (math.)