Có 1 kết quả:

èr xiàng shì dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Binomial Theorem (math.)