Có 1 kết quả:

yú guī zhī xǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the joy of matrimony (polite phrase referring to a young woman)