Có 1 kết quả:

yú yān ㄩˊ ㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(classical) see 於是|于是[yu2 shi4]