Có 1 kết quả:

yú wù ǎi zhī zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be beclouded