Có 1 kết quả:

yún céng

1/1

yún céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the clouds
(2) cloud layer
(3) cloud bank