Có 1 kết quả:

yún qì

1/1

yún qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mist