Có 1 kết quả:

yún xiāo wù sàn ㄩㄣˊ ㄒㄧㄠ ㄨˋ ㄙㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the clouds melt and the mists disperse (idiom)
(2) to clear up
(3) to vanish into thin air