Có 1 kết quả:

Yún Guì gāo yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yunnan and Guizhou plateau in southwest China, covering east Yunnan, whole of Guizhou, west of Guangxi and southern margins of Sichuan, Hubei and Hunan