Có 1 kết quả:

yún xì guāng

1/1

yún xì guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crepuscular rays
(2) sunbeams