Có 1 kết quả:

yún wù

1/1

yún wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clouds and mist