Có 1 kết quả:

yún xiāo fēi chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

roller coaster